هم مراجعه نمایید oloom20.ir کل مطالب این سایت درهمین صفحه نیست ! لطفا به سایت
علوم سوم راهنمايي

نمونه سوال امتحانی

  • تاریخ : ۹۰/۰۲/۱۱
  • موضوع : نمونه سوال

به نام خدا

سوالات فصل یک

ماده و تغییرات آن

 

۱- نظر هر یک از دانشمندان زیر در مورد اتم و ساختار آن چه بوده است؟

دموکریت:

دالتون:

تامسون:

رادرفورد:

نیلزبور:

چادویک:

۲ -مدل اتمی دموکریت و دالتون در مورد اتم را باهم مقایسه کنید.

۳- مدل اتمی تامسون و رادرفورد در مورد اتم را با هم مقایسه کنید.

۴- شباهت و تفاوت نظر بور و رادرفورد در مورد اتم را بنویسید.

۵- هر یک از تشبیه های زیر در مورد اتم مربوط به کدام دانشمند است

کیک کشمشی:

استادیوم فوتبال:

منظومه شمسی:

ساچمه توپر:

۶- اجزای اتم را نام برده و ویژگی هر یک را بنویسید.

۷-منظور از عدد اتمی چیست؟

۸- منظور از عدد جرمی چیست؟

۹- اتمی دارای ۶ پروتون و ۶ الکترون و ۷ نوترون دارد عدد اتمی و عدد جرمی آنرا

مشخص کنید.

۱۰- عدد اتمی عنصری ۲۴ و عدد جرمی ان ۵۰ می باشد تعداد الکترون پروتون و

نوترون ان را مشخص کنید.

۱۱- عدد اتمی عنصری ۵ و عدد جروی ان ۱۱ می باشد مدل اتمی بور برای این اتم را

 رسم کنید.

۱۲- با دانستن عدد اتمی یک عنصر کدام یک ویژگی های زیر را نمیتوان در مورد آن

 عنصر مشخص کرد

تعداد الکترون:

تعداد پروتون:

تعداد نوترون:

جایگاه عنصر در جدول تناوبی:

عدد جرمی:

۱۳- نماد شیمیایی چیست؟

۱۴- نام عنصرهایی را که با نمادهای زیر مشخص شده بنویسید.

Ar:

Na:

S 

O: 

15- ايزوتوپ چيست؟

16- دو ايزوتوپ باعدد هاي جرمي 45 و 46 وجود دارند اگر اگر ايزوتوپ سنگين تر 24

نوترون داشته باشد تعداد الكترون وپروتون و نوترون هريك را مشخص كنيد.

17- عنصري 12 الكترون و 12 پروتون و 14 نوترون دارد عدداتمي و عدد جرمي اين

عنصر را مشخص كنيد. 

سوالات فصل دو

اتم ها و تركيب هاي شيميايي  

1- تفاوت عنصر و تركيب چيست؟ شباهت آنها چيست؟

2- مولكولها چگونه تشكيل مي شوند؟

3- مولكولها از چه نظرهايي مي توانند با هم متفاوت باشند؟

4- فرمول شيميايي چيست و چه كاربردي دارد؟

5- مولكولي از دو اتم هيدروژن و يك اتم گوگرد و چهار اتم اكسيژن تشكيل شده

 است .فرمول شيميايي انرا بنويسيد.

6- مولكولها يي كه با فرمولهاي زير مشخص شده اند از چند نوع و چه تعداد عنصر

تشكيل شده اند؟

HCl:

NaCl:

NaOH:

7- پيوند كووالانسي چيست؟

8- تركيب مولكولي چيست؟

9- مفهوم يون را توضيح دهيد.

10- ذره اي 14 الكترون 15 پروتون و 16 نوترون دارد . آيا اين ذره يون مي باشد؟ از چه

 نوعي؟

11- پيوند يوني چيست؟

12- يكي از ويژگيهاي مهم تركيبات يوني را توضيح دهيد.

۱۳- به چه موادي الكتروليت گويند؟

۱۴- آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد آب خالص غير الكتروليت و آب نمك

الكتروليت است.

۱۵- كدام يك از مواد زير الكتروليت و كدام يك غير الكتروليت مي باشد.

آب ليمو - جوش شيرين- سركه - آب نمك - محلول شكر - نفت

۱۶- ويژگي هاي مشترك اسيدها را بنويسيد.

۱۷- ويژگي هاي مشترك بازها را بنويسيد.

۱۸- چرا نبايد براي شناسايي اسيد ها و بازها آنها را بچشيم؟

۱۹- آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد اسيدها كاغذ تورنسل آبي را قرمز مي

 كنند.

۲۰ - آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد بازها با محاول فنل فتالئين به رنگ

 ارغواني در مي آيند.

۲۱- مفهوم خنثی شدن را توضیح دهید.

۲۲- در اثر واکنش خنثی شدن یک اسید با یک باز چه نوع موادی تولید می شود؟

۲۳- معادله ی شیمیایی چیست؟مثال بزنید.

۲۴- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد از واکنش اسیدها با فلز ها گاز هیدروژن

 تولید می شود.

۲۵- ویژگی کاغذ ph چيست؟ و چه كاربردي دارد؟

26- ماده ي A اسيد و ماده ي b باز مي باشد از نظر خواس شيميايي چهار تفاوتي

 كه اين دو ماده با يكديگر دارند را بنويسيد.

27- چرا با دميدن در مخلوطي از محلول جوش شيرين و محلول برمو تيمول بلو رنگ آن

 تغيير مي كند؟

28- غلط هاي علمي زير را مشخص كنيد.

جوهر نمك ماده اي با خاصيت اسيدي است كه كاغذ تورنسل قرمز را آبي رنگ كرده و

 با محلول فنل فتالئين به رنگ ارغواني در مي آيد و محلول برموتيمول بلو را بي رنگ

 مي گرداند.

سوالات فصل سه

سرگذشت زمین
 

۱- شباهت مطالعه در مورد گذشته ی زمین با مطالعه در مورد تاریخ ملت ها درچیست؟

۲- بیشتر شواهد حوادث گذشته ی زمین از کجا بدست می آید؟

۳ - لایه های سنگ های رسوبی معمولا به چه صورت قرار می گیرند؟

۴ - مزیت سنگهای رسوبی بر دیگر سنگها جهت مطالعه ی گذشته ی زمین

 درچیست؟

۵- فسیل چیست ؟و چه کمکی به ما جهت مطالعه زمین می نماید؟

۶- شرایط تشکیل فسیل چیست؟

۷- مکان های مناسب برای تشکیل فسیل چه جاهایی هستند ؟ مثال بزنید.

۸- به کمک جای پای یک جاندار چه اطلاعاتی دربارهی آن جاندار می توان کسب کرد؟

۹ - از فسیل هل چه استفاده هایی می توان نمود؟

۱۰- با توجه به شواهد فسیلی تحول در حیات روی زمین چگونه بوده است؟

۱۱- نظریه لامارک در مورد تغییر گونه جانداران را توضیح دهید.

۱۲- نظریه ی داروین در مورد تغییر گونه ها چه بوده است؟

۱۳- نظریه ی دووریس در مورد تغییر گونه ها رابنویسید.

۱۴- نظر لامارک و نظر داروین در مورد بلند شدن گردن زرافه ها را با یکدیگر مقایسه

 کنید.

۱۵- جهش چیست ؟ و در اثر چه عواملی بوجود می آید.

۱۶- تفسیر کنید : جهش بوجود آورنده تغییر و انتخاب طبیعی گسترش دهنده ی آن

 است.

۱۷ - از مجموع مشاهدات انجام شده روی جانداران و فسیلها سه نتیجه اصلی در

مورد تغییر جانداران بدست می آید آنها را ذکر نمایید.

۱۸- نوع سازگاری هر یک از جانداران زیر را بنویسید.

اردک:

کاکتوس:

۱۹- اگر یک جانوری مثل گرگ را از یک منطقه ی گرم و خشک به منطقه قطبی ببریم

 برای سازگار شدن چه تغییراتی در بدن آن باید روی دهد؟

۲۰ - نام هر دانشمند را به عبارت مربوطه ربط دهید.

داروین          استفاده کردن یا نکردن اندام

لامارک         انتخاب طبیعی

دووریس        بروز جهش

21 - مهمترين جانداران هر دوره را بنويسيد.

مزوزوئيك :

سنوزوئيك:

پالئوزوئيك:

سوالات فصل چهار

زمین ساخت ورقه ای

۱- نظریه ی وگنر در مورد گذشته ی خشکیهای زمین را بنویسید.

۲- وگنر برای اثبات نظریه ی خود چه دلایلی را ارائه نمود.

۳- نظریه زمین ساخت ورقه ای چه می گوید؟

۴- علت ایجاد جریان همرفتی در قسمت خمیری شکل گوشته را بنویسید.

۵- حرکت ورقه های زمین در کنار یکدیگر به چند صورت ممکن است اتفاق افتد؟

۶- ورقه های دور شونده چگونه حرکت می کنند و از حرکت آنها چه پدیده هایی بوجود می آید؟

۷- برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای چگونه روی می دهد؟و چه پدیده هایی بوجود می آورد؟

۸- جزایر قوسی شکل چگونه بوجود می آیند؟

۹- از برخورد دو ورقه ی قاره ای چه پدیده هایی بوجود می آیند؟

۱۰ - حاصل لغزش ورقه های زمین در کنار یکدیگر چیست؟

۱۱- در حاشیه ورقه های زمین چه پدیده هایی روی می دهد؟

۱۲- فایده ی زیاد بودن زلزله های کوچک در یک منطقه چیست؟

۱۳- چرا برخی قاره ها روز به روز از هم دور می شوند؟ و برخی قاره ها به هم

نزدیک می شوند؟

۱۴- چرا سنگهای قاره ها بسیار قدیمی ولی سنگهای کف اقیانوسها جوان اند؟

۱۵- چرا آتشفشانها و زمین لرزه ها در برخی نقاط زمین بیشتر از نقاط دیگر است؟

سوالات فصل پنچ

فراتر از زمین

۱- چند ویژگی کهکشان راه شیری را بنویسید.

۲- منظور از منظومه شمسی چیست؟

۳- منظومه شمسی چگونه تشکیل شده است؟

۴- تفاوت اصلی سیارات داخلی با سیارات خارجی را ذکر کنید.

۵- چند ویژگی اصلی خورشید را ذکر کنید.

۶- سیارک چیست؟

۷- فرق شهاب و شهاب سنگ چیست؟

۸- دنباله دارها از چه جنسی هستند؟ و دنباله آنها چگونه بوجود می آید؟

۹- کدام سیارات منظومه شمسی قمر ندارند؟

۱۰ -نور(قابل مشاهده از روی زمین )یک ستاره به چه عواملی بستگی دارد؟

۱۱- اختر شناسان چگونه از روی رنگ هر ستاره دمای آن را تعیین می کنند؟

۱۲- طیف نگار چیست؟

۱۳- چگونه به روش مثلث بندی می توان فاصله ی یک ستاره تا زمین را بدست آورد؟

۱۴- صورت فلکی چیست؟و معروفترین آنها کدام است؟

15- درختي را  كه دو از ما  قرار دارد از دو نقطه الف و ب كه 200 متر از هم فاصله

دارند از نقطه ي الف با زاويه ي 60 درجه و از نقطه ي ب با زاويه ي 45 درجه ديده ايم

(رصد كرده ايم) فاصله  ي درخت تا هر يك از نقاط الف و ب چند متر است؟

16 -  با توجه به طيف عناصر زيردر ستاره الف چه عناصري وجود دارد؟

طيف ستاره ي الف: اا     ا  ا      ااا   اااا       اا

       طيف عنصر ب: اا        ا

       طيف عنصر ج:                  ااا             اا

       طيف عنصر د:         ا              اااا      

  

       طيف عنصر و:   اااا         اا                   اا    ا

سوالات فصل شش

کار - انرژی - توان

۱-تعریف علمی کار چیست؟

۲- در جملات زیر کار به چه معنایی است؟

کار من بنائی است.

با دوندگی فراوان نتوانستم کار انجام دهم.

۳- در کدام مورد کار انجام شده است.

شخصی از نردبان بالا می رود.

درختی با تبر قطع می شود.

فضانوردی با سرعت ثابت در فضای بدون اصطکاک حرکت می کند.

دانش آموزی جعبه ای را در دست گرفته است.

۴- مقدار کار انجام شده به چه عواملی بستگی دارد ؟

۵- الف - شخصی به وزن ۶۵۰ نیوتون از نردبانی ۴ متر بالا می رود حساب کنید چقدر

کار انجام داده است؟

ب- با كلمات (دانش آموز -  جعبه ي  300  نيوتوني  -  12000 ژول كار) مسئله اي 

 طرح كرده و  جواب آنرا بدست آوريد.

۶- در هنگام انجام کار چه اتفاقی ممکن است برای انرژی روی دهد؟با ذکر مثال

توضیح دهید.

۷- تعریف انرژی در فیزیک چیست؟

۸- جسمی را به اندازه ۵ متر جابجا کرده و در این جابجایی ۶۰۰ ژول کار انجام

داده ایم حساب کنید برای انجام این کار چه نیرویی مصرف کرده ایم؟

۹- منظور از توان چیست؟واحدهای اندازه گیری ان را بنویسید.

۱۰- یک آسانسور در مدت ۲۰ ثانیه ۵۰۰۰ ژول کار انجام داده است توان

این آسانسور چقدر است؟

۱۱-توان احمد که توانسته در مدت ۵۰ ثانیه ۵۰۰۰ ژول کار انجام دهد

چقدر است؟

۱۲- تفسیر کنید: توان یک لامپ برقی ۲۰۰ وات است.

۱۳- یک وسیله ی برقی ۲۰۰۰ ژول انرژی را در مدت ۵ ثانیه مصرف می کند

 توان این وسیله چقدر است؟

۱۴- تعریف علمی ماشین چیست؟

۱۵- سه گروه اصلی ماشین ها را نام برده از هریک مثال بزنید.

۱۶- ماشینها از چه راههایی به ما کمک می کنند؟

۱۷- هر یک از ماشینها ی زیر از چه راهی به ما کمک می کنند؟

جاروی دستی :

انبر دست:

چکش: دوچرخه:

۱۸- منظور از مزیت مکانیکی یک ماشین چیست؟

۱۹- یک ماشین با نیروی محرک ۴۰۰ نیوتون توانسته بر یک

نیروی مقاوم ۱۶۰۰ نیوتونی غلبه کند مزیت مکانیکی این ماشین چقدر است؟

۲۰- اصل کار چه می گوید؟

۲۱- منظور از بازده یک ماشین چیست؟

۲۲- تفسیر کنید : بازده یک ماشین ۸۵ درصد است.

۲۳- به یک ماشین ۴۵۰۰ ژول انرژی داده ایم و این ماشین ۴۰۰۰ ژول

کار مفید برای ما انجام داده است. بازده این ماشین چقدر است؟
۲۴- اهرم نوع اول به چه نوع اهرمی گویند؟حالت های مختلف آنرا

رسم کنید و برای هر کدام مثالی ذکر نمائید.

۲۵-اهرم نوع دوم را با رسم شکل و ذکر مثال توضیح دهید.

۲۶- اهرم نوع سوم را با رسم شکل و ذکر مثال توضیح دهید.

۲۷- مزیت مکانیکی اهرمها را چگونه بدست می آوریم؟

۲۸- طول بازوی محرک یک اهرم ۶۰ سانتیمتر و طول بازوی مقاوم

آن ۲۰ سانتیمتر است. مزیت این اهرم چقر است؟

۲۹- مزیت یک اهرم ۴ می باشد توسط این اهرم با نیروی محرک ۴۵ نیوتونی

 برچه نیروی مقاوی می توان غلبه کرد؟

۳۰- شکلی ساده برای قرقره ی ثابت و متحرک رسم کرده و در

مورد مزیت آنها توضیح دهید.

۳۱- چرخ و محور چیست؟

۳۲- چه موقع چرخ و محور از راه افزایش نیرو و چه موقع از راه

افزایش سرعت به ما کمک می کند؟

۳۳- در یک چرخ و محور شعاع چرخ ۱۵ و شعاع محور ۳ سانتیمتر می باشد

 اگر نیروی وارد بر چرخ ۴۵ نیوتون باشد نیروی وارد بر محور چقدر است؟

۳۴- سطح شیبدار چیست؟ واز چه راهی به ما کمک می کند؟

۳۵- مزیت سطح شیبدار چگونه بدست می آید؟

۳۶- برای بالا بردن یک وزنه ی ۳۶۰۰ نیوتونی از یک سطح شیبدار

نیروی ۹۰۰ نیوتونی را بکار بردهایم مزیت این سطح چقر بوده است؟

۳۷- چرا جاده های کوهستانی را مارپیچ می سازند؟

۳۸- آیا مزیت یک سطح شیبدار می تواند کمتر از یک باشد؟

۳۹- گوه و پیچ از چه راههایی به ما کمک می کنند؟

 

۴۰- چرا هر چه دسته ی آچار بلندتر باشد آسانتر می توان پیچ را به کمک آن باز کرد؟

 

۴۱- بازده یک ماشین ۷۵ درصد است اگر به این ماشین ۲۰۰۰ ژول انرژی بدهیم

 

چقدر کارمفید برای ما انجام می دهد؟

 

۴۲- توان یک ماشین ۴ کیلو وات است این ماشین در مدت ۵۰ ثانیه چقدر کار

 

 انجام می دهد؟

 

۴۳- ماشینی در مدت ۳۰ ثانیه یک جعبه ی ۶۰۰ نیوتونی را ۸ متر جابجا

 

می کند توان این ماشین چقدر است؟

 

۴۴- طول بازوی محرک یک اهرم ۸۰ سانتیمتر و طول بازوی مقاوم آن ۲۰

 

 سانتیمتر است به کمک این اهرم با نیروی محرک ۴۰۰ نیوتونی

 

بر چه نیروی مقاومی می توان غلبه کرد؟

 

45 - كارگري يك جعبه ي 25 كيلوگرمي را در مدت يك دقيقه 60 متر

 

جابجا كرده است . توان آن بر حسب وات و كيلووات چقدر بوده است؟

 


سوالات فصل هفت
 
فشار
 
۱- تعریف علمی فشار چیست؟
 
۲- فشاری که یک جسم جامد به سطح زیر خود وارد می کند
 
به چه عواملی بستگی دارد.
 
۳- علت هر یک را توضیح دهید
 
- لبه ی تیز چاقو گوشت را به راحتی می برد ولی لبه ی پهن آن نمی برد.
 
- مرتاض های هندی روی یک تخته ی پوشیده از میخ می خوابند ولی
 
نمی توانند روی آن بایستند.
 
۴- یک جعبه ی چوبی به ابعاد ۱۵در ۸ در ۵ روی میز قرار دارد اگر جعبه
 
۱۲۰۰ نیوتون باشد فشاری که این جعبه بر سطح زیر خود وارد می کند
 
را در دوحالت زیر مقایسه کنید.
 
- حالتی که روی کوچکترین وجه خود قرار دارد.
 
- حالتی که روی بزرگترین وجه خود قرار دارد.
 
۵- دانش آموزی به وزن ۴۵۰ نیوتون روی زمین ایستاده است اگر مساحت
 
کف کفش های آن ۲۰ سانتیمتر مربع باشد چه فشاری را به زمین وارد می کند؟
 
۶ - فشار یک مایع به چه عواملی بستگی دارد؟
 
۷- فشار آب در عمق ۲۰۰ متری دریا چقدر است؟
 
۹- چرا منبع های آب را در ارتفاع بالا قرار می دهند؟
 
۱۰ - نکتهی جالبی که در مورد فشار مایعات وجود دارد چیست؟
 
و از این خاصیت فشار مایعات در کجا استفاده می گردد؟
 
۱۱- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد هوای اطراف ما دارای فشار است.
 
۱۲- فشار گاز درون یک ظرف بسته به چه عواملی بستگی دارد؟
 
۱۳- علت هر یک را توضیح دهید.
 
- اگر بادکنک را بیش از حد باد کنیم می ترکد.
 
- گاهی لاستیک های ماشین در هوای بسیار گرم می ترکد.
 
۱۴- عامل فشار هوای روی زمین چیست؟
 
۱۵- عامل فشار گاز درون یک ظرف چیست؟
 
۱۶- چرا فشار گاز درون یک ظرف در اثر افزایش دما زیاد می شود؟
 
۱۷- نوشیدنی داخل کدام ظرف را آسانتر می توان با نی نوشید و چرا؟
 
- نوشیدنی درون یک لیوان در باز
 
- نوشیدنی درون یک قوطی فلزی که یک سوراخ به اندازه ی قطر نی دارد.
 
۱۸- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد فشار یک مایع به ارتفاع آن بستگی دارد.
 
۱۹ - فشار وارد بر زير كدام ظرف بيشتر است؟
 
- يك سطل پر از آب     -  يك سطل پر از جيوه
 
۲۰ - چگونه مي توان فشار گاز درون يك ضرف را افزايش داد؟
 
 
سوالات فصل هشت
 
بار الکتریکی
 
 
۱- بار الكتريكي چيست؟
 
۲- دو نوع بار الكتريكي را نام برده و بنويسيد چه قواعدي بين آنها برقرار است؟
 
۳- چرا شانه ي پلاستيكي در اثر مالش با پارچه ي پشمي بار الكتريكي منفي
 
پيدا مي كند؟
 
۴- چرا ميله ي شيشه اي در اثر مالش با پارچه ي پشمي بار مثبت پيدا مي كند؟
 
۵- برق نما چيست؟
 
۶- چگونه مي توان يك برق نما را داراي بار الكتريكي منفي كرد؟
 
۷- چگونه مي توان برق نما را داراي بار مثبت نمود؟
 
۸- يك برق نما بار مثبت دارد چگونه به كمك آن نوع بار يك جسم را
 
تشخيص مي دهيم؟
 
۹- آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد دو بار مشابه يكديگر را مي رانند؟
 
۱۰- اگر اجسام زير را با يك رسانا به يكديگر متصل كنيم الكترونها
 
در چه جهتي حركت مي كنند؟
 

++++++

   
- + - + - +
 
 
۱۱- چگونه يك برق نما را به روش القا داراي بار الكتريكي مثبت مي كنيم؟
 
۱۲- صاعقه چیست؟
 
۱۳- برقگیرچیست؟و چه کاربردی دارد؟
 
۱۴- تخلیه ی الکتریکی یعنی چه؟
 
۱۵- چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟
 
۱۶- وقتی لباسهای پشمی و نایاونی را روی هم می پوشیم
 
به هم می چسبند؟چرا؟
 
۱۷- هنگام صاعقه چه اتفاقی می افتد؟(صاعقه چگونه روی می دهد؟)
 
 
 
 
سوالات فصل نه
 
جریان الکتریکی
 
۱- به چه موادی رسانا می گویند؟مثال بزنید.
 
۲- به چه موادی نارسانا گویند؟مثال بزنید.
 
۳- جریان الکتریکی چیست؟
 
۴- برای اندازه گیری جریان الکتریکی چه واحدی به کار می رود؟
 
چه دستگاهی به کار می رود؟
 
 
۵- منظور از مقاومت در یک مدار چیست؟
 
۶- برای اندازه گیری مقاومت چه واحدی به کار می رود؟
 
چه دستگاهی به کار می رود؟
 
۷- منظور از اختلاف پتانسیل در مدار چیست؟
 
۸- برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل چه واحدی بکار می رود؟
 
چه دستگاهی به کار می رود؟
 
۹- در یک مدار ۲۰۰ ولتی جریانی برابر ۵ آمپر از یک اتو ی برقی می گذرد.
 
 مقاومت اتو چقدر است؟
 
۱۰- از چه راههایی می توان آهنربا ساخت؟
 
۱۱- چگونه بوسیله ی مالش آهنربا می سازیم؟
 
۱۲- سه قسمت هر پیل الکتریکی را نام برده و کار هر یک رابنویسید.
 
۱۳- چگونه به روش القا آهنربا می سازیم؟
 
۱۴- چگونه به روش الکتریکی آهنربا می سازیم؟
 
۱۵- قطب نما چیست؟و چگونه شمال و جنوب را به ما نشان می دهد؟
 
۱۶- مقاوت یک رسانا به چه عواملی بستگی دارد؟
 
۱۷- منظور از الکترون آزاد چیست؟
 
۱۸- از یک اتو با مقاومت ۲۲۰۰ اهم یک جریان۱/۰ آمپری می گذرد .
 
ولتاژ جریان آنرا حساب کنید.
 
۱۹ - چگونه می توان از ضعیف شدن آهنربا جلوگیری کرد؟ 
 
۲۰- وسایل زیر به چه صورت در مدار قرار می گیرند؟
 
آمپرسنج - اهم سنج - ولت سنج
 
۲۱- وسایلی نام ببرید که در آنها از آهنربای الکتریکی استفاده می شود.
 
۲۲- آهنربای الکتریکی چه عملی در زنگاخبار انجام می دهد؟
 
۲۳- کار مولد چیست؟
 
۲۴- چرا  عبور جریان الکتریکی از یک رسانا باعث گرم شدن رسانا می شود؟
 
سوالات فصل ده
 
انسان و حرکت
 
۱- اسکلت چه کارهایی در بدن انجام می دهد؟
 
۲- بافت استخوان از چند قسمت درست شده است؟
 
۳- ماده ی زمینه ای بافت استخوان از چه ساخته شده و هرکدام چه اثری دارند؟
 
۴- هر یک از استخوانهای زیر در کجای بده وجود دارند؟
 
ترقوه - جناغ - ساعد - ساق
 
۵- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد رشته های پروتئینی
 
باعث مقاوم شدن ضربه در برابر استخوان می شوند؟
 
۶- آزمایش طراحی کنید که نشان دهد کلسیم و فسفر
 
باعث محکم شدن استخوان می شوند؟
 
۷- غضروف چیست؟ وچه فایده ای در بدن دارد؟
 
۸ - اسخوانی شدن غضروف ها چگونه صورت می گیرد؟
 
۹ - دیسک کمر چگونه بوجود می آید و راه درمان آن چیست؟
 
۱۰ - مفصل چیست؟
 
۱۱- سه گروه مفصل ها بر اساس ساختمان و نوع حرکت آنها  را نام برده
 
و مثال بزنید.
 
۱۲- رباط چیست؟ وچه کاری در بدن انجام می دهد؟
 
۱۳- ماهیچه ها چه عملی در بدن انجام می دهند؟
 
۱۴- انواع ماهیچه ها را نام برده و برای هر یک مثال بزنید.
 
۱۵- ویژگی ماهیچه های اسکلتی را بنویسید.
 
۱۶- ویژگی اهیچه های صاف را بنویسید.
 
۱۷- شباهت و تفاوت ماهیچه های اسکلتی و قلبی را بنویسید.
 
۱۸ - زرد پی چیست؟ و بزرگترین آنها کدام است؟
 
۱۹ - چرا ماهیچه ها معمولا به صورت جفت  کار می کنند؟
 
۲۰ - ماهیچه ها شبیه اهرمها عمل می کنند. برای هر نوع اهرم
 
یک ماهیچه مثال بزنید که شبیه آن عمل می کند.
 
سوالات فصل یازده
 
هماهنگی و ارتباط
 
ا- منظور از هماهنگی چیست؟
 
۲- هماهنگی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
 
۳- هماهنگی و ارتباط در بدن توسط کدام دستگاهها انجام می شود؟
 
۴- دو بخش اصلی دستگاه عصبی بدن را نام ببرید.
 
۵- دستگاه عصبی مرکزی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
 
و کار آن چیست؟
 
۶ - دستگاه عصبی محیطی شامل چیست؟
 
و چه کاری انجام می دهد؟
 
۷ - نورون چیست؟و چه کاری انجام می دهد؟
 
۸ - سه قسمت نورون را نام برده شکل ساده ای برای آن رسم کنید.
 
۹ - پیام عصبی در چه جهتی در نورون منتقل می شود؟
 
۱۰ - ویژگی نورون رابط و کار آنرا بنویسید.
 
۱۱- تفاوت نورو ن حسی  و حرکتی را از نظر ساختار و کار بنویسید.
 
۱۲- فایده ی یک طرفه بودن انتقال پیام عصبی چیست؟
 
۱۳ - منظور از عمل انعکاسی چیست؟ چند مثال بزنید.
 
۱۴ - فایده ی سریع و غیر ارادی بودن عمل انعکاسی چیست؟
 
۱۵ - هورمون چیست؟
 
۱۶ - کار هورمونها در بدن چیست؟
 
۱۷ - کار هر یک از غدد زیر در بدن چیست؟
 
غده ی هیپوفیز
 
- غده ی تیروئید
 
- غده ی جنسی
 
- لوزالمعده
 
- غده  ی فوق کلیه
 
۱۸ - هورمون عواطف از کدام غده و چه موقع ترشح می شود؟
 
و چه اثری در بدن می گذارد؟
 
۱۹ - در رشد بدن چه هورمونهایی نقش دارند؟
 
۲۰ - هورمون رشد چگونه باعث افزایش قد می گردد؟
 
۲۱ - قند خون توسط چه هورمونهایی تنظیم می شود؟ و چگونه؟
 
۲۲ - تفاوت های دستگاه هورمونی و دستگاه عصبی را بنویسید.
 
۲۳ - چرا دوام هورمونها بیشتر از پیام های عصبی است ؟
 
و فایده ی آن در چیست؟
 
۲۴ - منظور از سیناپس چیست؟
 
سوالات فصل دوازده
 
نوجوانی وبلوغ
 
ا- مفهوم رشد را توضیح دهید.
۲ - چگونگی رشد در مراحل زندگی را توضیح دهید.
۳- منظور از بلوغ چیست؟
۴ - شناخت ویژگیهای دوران نوجوانی و بلوغ چه اهمیتی دارد؟
۵ - زمینه های مختلف بلوغ را نام ببرید.
۶ - مفهوم بلوغهای روانی - شرعی - جسمی - اقتصادی - اجتماعی و جنسی را توضیح دهید.
۷- منظور از صفات ثانویه ی جنسی چیست؟
۸ - برای صفات ثانویه ی در جانوران چند مثال ذکر کنید.
۹ - هورمونهای جنسی چه وظیفه ای در بدن دارند؟
۱۰ - تستوسترون چیست؟ و چه اثری در بدن دارد؟
۱۱ - صفات ثانویه ی جنسی در پسرها را بنویسید.
۱۲ - تخمدانها چه هورمونهایی ترشح می کنند؟
۱۳ - استروژن و پروژسترون چه اثری در بدن دارند؟
۱۴ - زمان بروز علایم بلوغ در افراد به چه عواملی بستگی دارند؟
۱۵-  چند نیاز از نیازهای ویژه ی روانی دوران بلوغ را بنویسید.
۱۶ - مهمترین چیز در تصمیم گیری چیست؟
۱۷ - ارزشیابی از تصمیم گیری بعد از اجرا چه اهمیتی دارد؟
۱۸ - منظور از واکنشهای دفاعی چیست؟
۱۹ - برخی از واکنشهای دفاعی را نام ببرید.
۲۰ - برای واکنشهای دفاعی زیر مثال بزنید.
جایگزینی - خیالبافی - دلیل تراشی - جبران نقص - انکار
 
 
سوالات فصل سیزده
تولید مثل
 
1- توليد مثل يعني چه؟
2- اهداف توليد مثل در جانداران چيست؟
3- دو روش  اصلی توليد مثل در جانداران را نام ببرید.
۴- کدام یک از اهداف تولید مثل  در تولید مثل رویشی و کدام یک در تولیدکثل جنسی محقق می گردد؟
۵- صورت های مختلف تولید مثل رویشی را نام برده و برای هریک مثال بزنید.
۶- هاگزایی را با ذکر مثال توضیح دهید.
۷- جنداران زیر به چه روشی تولید مثل می کنند؟مخمر - باکتری- کپک - ستاره دریایی
۸- منظور از گامت چیست؟
۹- منظور از عمل لقاح چیست؟
۱۰ - جانور نر-ماده به چه جانوری گفته می شود؟مثال بزنید.
۱۱- اندام تولید مثلی گیاهان نهاندانه چه نام دارد؟ و از چه قسمتهایی ساخته شده است؟
۱۲- قسمتهای مختلف مادگی را با رسم شکل نشان داده و بنویسید چه کاری انجام می دهد؟
۱۳- پرچم چه کاری انجام می دهد؟ واز چه قسمتهایی تشکیل شده است؟
۱۴- منظور از گرده افشانی در گلها چیست؟
۱۵- چگونگی عمل لقاح و تشکیل سلول تخم در گیاهان گلدار را توضیح دهید؟
۱۶- میوه چیست؟ و چه کاری انجام می دهد؟
۱۷- گامت نر و گامت ماده در جانوران چه نامیده می شوند؟
۱۸ - دو ویژگی مشترک د ر تولید مثل جنسی جانوران را بنویسید<
۱۹- تفاوت لقاح خارجی و لقاح داخلی در جانوران را توضیح دهید.
۲۰ - چرا تعداد گامت های نر باید بیشتر از گامت های ماده باشد؟
۲۱ - چگونگی تغذیه و حفاظت از جنین در جانوران تخمگذار  را با جانوران بچه زا مقایسه کنید.
۲۲ - چرا گامت های ماده در جانوران تخمگذار بسیار بزرگتر از گامت نر است؟
۲۳- مزیت حیوانات بچه زا بر جانوران تخمگذار چیست؟
۲۴- مزیت های لقاح داخلی بر لقاح خارجی را بنویسید.
۲۵- چگونگی عمل بیضه ها در انسان برای تولید گامت را توضیح دهید.
۲۶ - جایگاه تخمدان ها در انسان و چگونگی عمل آنها برای تولید تخمک را بنویسید.
 
سوالات فصل چهارده
آدمی و محیط زیست
۱ - منظور از منابع طبیعی چیست؟
۲- منابع طبیعی تجدید شدنی و تجدید نشدنی به چه منابعی گفته می شوند؟ از هرکدام مثال بزنید.
۳- چند مورد از فعالیتهای انسان که باعث نابودی محیط زیست می گردد را ذکر کنید.
۴- حفاظت از محیط زیست به چه معناست؟
۵ - منظور از آلودگی چیست؟
۶- اثرات مختلف ذرات گردو غبار و دود بر زندگی انسان را ذکر کنید.
۷- منظور از بازیافت چیست؟ وچه فوایدی دارد؟
۸ - بارانهای اسیدی چگونه بوجود می آیند؟ و چه ضرری می توانند داشته باشند؟
۹ - چگونه می توان از تشکیل بارانهای اسیدی جلوگیری کرد؟
۱۰ - زنجیره ی غذایی چیست؟
۱۱- شبکه ی غذایی چیست؟
۱۲- با توجه به شکل صفحه ی ۱۵۳ در کتاب علوم الف -  دو زنجیرهی غذایی سه حلقه ای  ب -  یک زنجیره ی چهار حلقه ای   ج - یک زنجیره ی پنج حلقه ای که نیم از آن در آب و نیمی در خشکی باشد. بنویسید.
۱۳- استفاده ارز سموم چه ضرر هایی می تواند داشته باشد؟
۱۴- نمونه ای از اثرهای منفی انسان بر محیط زیست کشورمان را ذکر کنید.
۱۵- چه راههایی برای حفاظت از محیط زیست پیشنهاد می کنید؟

نوشته شده توسط:مریم خلیلیان مهابادی و در ساعت:10:28 | رای شما :
|